แนวทางการสืบค้นข้อมูล

ระบบฐานข้อมูลนี้ออกแบบให้สามารถสืบค้นข้อมูลจากคำสำคัญจำนวนมากที่เกี่ยวข้อง ผู้สืบค้นสามารถพิมพ์คำสำคัญหลายๆ คำ ลงในช่องค้นหาในครั้งเดียว (ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย , คั่นแต่ละคำ) เช่น “เดิน แผ่นพับ วัยเด็ก” คำสำคัญแต่ละคำจะถูกสืบค้นโดยแยกตามการเว้นช่องไฟ กรุณาดูโครงสร้างการ tags คำสำคัญของฐานข้อมูลนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการสืบค้น

งานจัดการข้อมูลแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สสส.

การรวบรวมงานวิจัย งานวิชาการ นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางกายที่ สสส. ได้ให้การสนับสนุนไปแล้วเพื่อเป็นฐานข้อมูล มีความสำคัญยิ่งสำหรับการศึกษาค้นคว้า รวมถึงการกำหนดนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวเนื่องด้วยการมีกิจกรรมทางกายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมายังไม่เคยมีการนำองค์ความรู้จากผลการวิจัย หรือผลงานของภาคีเครือข่ายที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. ซึ่งถือเป็นองค์ความรู้เชิงประจักษ์ที่มีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ และสนับสนุนยุทธศาสตร์การวิจัยของ สสส. ที่ให้แยกตามช่วงวัย มาต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะในวงกว้างอย่างจริงจัง ผลการวิจัยจึงรับทราบอยู่เพียงในวงแคบๆ เฉพาะผู้วิจัยแต่ละกลุ่ม

การมีฐานข้อมูลจะช่วยลดพื้นที่ที่ซ้ำซ้อนในการเสนอโครงการวิจัย และโครงงานด้านการปฏิบัติ ในทางกลับกัน การได้ทราบว่ามีใครทำวิจัยเรื่องใดไว้แล้ว ยังช่วยให้เกิดการต่อยอดงานวิจัย งานวิชาการ หรือนวัตกรรมเกี่ยวกับกิจกรรมทางกายที่มีอยู่แล้ว