หน้าแรก >> ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
โครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่
สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย
22 0 88 1
โครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานสู่นโยบายสาธารณะฯ
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย
30 80 0 35
โครงการรวมพลังสร้างสังคมไทยไร้พุง
เครือข่ายคนไทยไร้พุง
114 0 1 0
โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกาย
สถาบันวิจัยประชากรฯ มหิดล
0 6 1 0
โครงการต้นแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุ่นไทย
สถาบันวิจัยประชากรฯ มหิดล
2 0 0 0
โครงการกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมทางกายผู้สูงอายุแบบองค์รวม
1 0 0 3
โครงการศึกษาดัชนีชี้วัดกิจกรรมทางกายในบริบทไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหิดล
0 2 0 0
โครงการพัฒนาดัชนีและส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหิดล
0 1 0 0
โครงการโรงเรียนรักเดิน
SML
3 0 7 18
โครงการเผยแพร่ชุดความรู้ 3 ช่วงวัย
SML
4 0 0 6
โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบองค์กรไร้พุงกรมอนามัย
SML
0 0 1 0
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาคุ้งบางกะเจ้าอย่างยั่งยืน
กลุ่ม Big Tree
0 0 0 0
โครงการจักรยานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว
มูลนิธิใบไม้เขียว
0 0 0 0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและนวัตกรรม
0 0 0 0